Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BioRomeo

 

Artikel 1                   Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.bioromeo.nl

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant doorloopt op de website, telefonisch of per e-mail, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van BioRomeo met wie BioRomeo een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.5 Partijen: BioRomeo en Klant gezamenlijk.

1.6 BioRomeo: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van BioRomeo, te vinden onder de URL: www.bioromeo.nl.

1.8 Product: zaken, welke BioRomeo aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

Identiteit van BioRomeo

BioRomeo BV
Zwijnsweg 5
8307 PP Ens
www.bioromeo.nl
info@bioromeo.nl
06-18643705, te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op werkdagen
KVK 57120994
BTW NL852446615B01

 

Artikel 2                  Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3                  Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website, via e-mail of telefonisch aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan BioRomeo, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

3.2 Als een overeenkomst conform artikel 3.1 tot stand gekomen is, kan de Klant een order niet meer wijzigen of annuleren.

3.3 De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

3.4 BioRomeo garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien BioRomeo hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze door BioRomeo worden verstrekt via de Website of per e-mail worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. BioRomeo kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.6 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van artikel 3.4 bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt BioRomeo er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor BioRomeo mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

3.7 BioRomeo behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.8 BioRomeo levert producten alleen af in de postcodes in Nederland. Tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4                  Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website  zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. Prijzen zoals genoemd in het e-mail aanbod of telefonisch zijn exclusief BTW, alsmede exclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten cq bezorgkosten, mits anders weergegeven. Verzendkosten worden aan Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 BioRomeo is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3. Leveringen die een eenmalig karakter hebben, waaronder een enkele levering, dienen door de Klant bij levering betaald te worden of vooruitbetaald te worden, op rekeningnummer: NL59RABO 0184845491 TNV BioRomeo BV.

4.4. Klant gaat akkoord met schriftelijke of elektronische facturatie door BioRomeo. Betalingen van het factuurbedrag dienen te geschieden door middel van een automatische incasso, contante betaling of overboeking per bank. Valt de keuze op automatische incasso, dan moet Klant BioRomeo machtigen om de verschuldigde bedragen van Klant zijn rekening af te schrijven. De automatische incasso zal plaatsvinden nadat de klant de factuur ontvangen heeft. Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. BioRomeo is gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen indien het saldo niet toereikend is.

4.5. Indien Klant niet binnen de genoemde termijn op de gestuurde factuur, dan wel binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is Klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling daartoe, over het openstaande bedrag van de declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 5% (zegge: vijf procent) per maand of gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

4.6. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, zijn voor rekening van Klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenvergoeding overtreffen, tenzij BioRomeo als verliezende Partij in de proceskosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent (15%) van het te vorderen bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro.

4.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In genoemde gevallen heeft BioRomeo voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd met het recht dat BioRomeo heeft om vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan.

4.8. Wanneer er geen betalingstermijn op de factuur aangegeven is, zal de termijn ‘binnen 14 dagen betalen’ geldend zijn

 

Artikel 5                  Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5.2 BioRomeo zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover BioRomeo niet binnen 30  dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat BioRomeo heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Indien op het beoogde momenten van de levering door de bezorger noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Klant of bovenbedoelende aangewezen persoon het Product niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat BioRomeo vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van het Product.

5.6 Indien persoonlijke overdracht van het Product niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door het Product af te leveren bij de buren Klant of een dag later aan te bieden op het adres Klant. Zodra het Product afgeleverd is, is BioRomeo niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde Product.

 

Artikel 6                  Reclameren

6.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met BioRomeo. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar BioRomeo. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan BioRomeo binnen 24 uur per email heeft laten blijken;
b. Klant hierbij minimaal naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
c. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

6.2 Indien na onderzoek van BioRomeo blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal BioRomeo met Klant in overleg treden.

6.3 Indien na onderzoek van BioRomeo blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
a. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product zal bij de eerst volgende keer worden meegeleverd.
b. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.6 van overeenkomstige toepassing is.

6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

 

Artikel 7          Overmacht

 7.1 In geval van overmacht is BioRomeo niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. BioRomeo is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen bij de vervoersmiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere

ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 BioRomeo is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Klant of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

8.2 De Klant vrijwaart BioRomeo voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

8.3 Indien BioRomeo door de Klant aansprakelijk wordt gehouden wegens een gebrekkige levering, zal de door BioRomeo te betalen schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken, danwel indien dit meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BioRomeo vergoed wordt.

8.4 BioRomeo aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de Klant zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de Klant aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid  aan de zijde van de BioRomeo danwel dat hij bewijst dat de BioRomeo met het gebrek bekend is geweest en de Klant de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

 

Artikel 9 Verwerking persoonsgegevens

10.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

  1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
    b. de Klant te informeren over de leveringen;
    c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van BioRomeo

9.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van BioRomeo, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal BioRomeo deze uitingen sturen.

9.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door BioRomeo aan te passen bij onjuistheden.

 

Artikel 10                  Toepasselijk recht, klachten en geschillen

10.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met BioRomeo, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. BioRomeo zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

10.3 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen BioRomeo en de Klant gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van BioRomeo, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 11               Overige bepalingen

11.1 BioRomeo is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

11.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door BioRomeo inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.